А)германського права;

В) нормативно-правовий акт як юридичне джерело права.

г)діловий оборот.

3.Змішаний тип правової системи має умовний підтип:

а)гібридний;

б)трансформуючий;

в)моделюючий;

г)національний.

4. При виділенні гібридного типу правової системи маються на увазі групи систем, в яких

існують елементи двох класичних типів:

а) романо-германського і англо-американського;

б)романо-германського і національного;

в)національного і англо-американського;

г)жодної правильної відповіді.

5. До цього типу правової системи належать:

а)північноєвропейська (скандинавська) і латиноамериканська групи правових

Систем;

б)латиноамериканська і мусульманська;

в)змішана та скандинавська;

г)мусульманська та північна.

6. Що послугувало спільністю державно-правових коренів скандинавських країн:

а)спільна історія;

б А)германського права;)укладення спільного договору;

в)схожість мов, розвиток культурних зв'язків;

г)весілля правителів.

7. Що не є сновними джерелами (формами) права скандинавських країн:

а)Закони. Поділяються на конституційні і звичайні.

б) Підзаконні акти, прийняті урядом у порядку делегованого законодавства

в) Підзаконні акти міністерств і відомств.

г)порядок ведення переговорів.

8. Судовий прецедент є:

а) важливим і не завжди тільки допоміжним джерелом

Права;

б)лише допоміжним джерелом права;

в)нормою;

г)жодної правильної відповіді.

9. Принципи права, використовуються як джерело:

а)при вирішенні конкретної справи;

б)при вивченні справи;

в)права при розгляді конкретної справи.

г)жодної правильної відповіді.

10. На джерелах скандинавського права позначився А)германського права; вплив:

а)германського права;

б)мусульманського права;

в)латиноамериканського права;

г)іншого права.

11. Особливістю системи права в країнах Північної Європи є:

а) загальна схожість з країнами північноамериканської системи;

б)джерела законодавства;

в)функції законодавства;

г) загальна тенденція до схожості з континентально-європейськими системами.

12. Система права Північної Європи поділена на дві підсистеми:

а)цивільну і кримінальну;

б)приватну і публічну;

в)загальну і особливу;

г)постійну і тимчасову.

13. Система законодавства являє собою:

а)сукупність звичаїв;

б)сукупність законодавчих актів виданих у державі;

в)сукупність договорів;

г)жодної правильної відповіді.

14. Латиноамериканське право можна виділити в:

а)окрему групу змішаного типу правової системи;

б)в А)германського права; певний тип;

в)в окрему форму;

г)жодної правильної відповіді.

15. Латиноамериканське право поєднало в собі дві моделі права:

а)романо-германську і англо-американську;

б)англосаксонську і мусульманську;

в)латиноамериканську і романо-германську.

г)жодної правильної відповіді.

16. Що не запозичили правові системи країн Латинської Америки у

романо-германського типу правової системи:

а) основне джерело права — нормативно-правовий акт;

б) поділ права на галузі: цивільне, кримінальне та ін.;

в) кодифікацію галузей права.


documentagpgijh.html
documentagpgptp.html
documentagpgxdx.html
documentagpheof.html
documentagphlyn.html
Документ А)германського права;